Betingelser for shoppere

Forbrugerbetingelser for anvendelse af Anyday

Disse betingelser er gældende for alle Brugere, der anvender Anydays delbetalingsløsning.

1. Definitioner

Anyday, vi, os, vores
Anyday A/S, CVR-nr. 41140216, P.O. Pedersens Vej 2, 8200 Aarhus N
Anyday Aftalen
Den individuelle aftale mellem Brugeren og Anyday om køb på kredit
Aftalegrundlag
Brugerens kreditansøgning, Betingelserne, Anyday Aftalen og Betingelser for automatisk kortbetaling
Betingelser
De betingelser, der er angivet i dette dokument
Bruger
Den forbruger og fysiske person i denne aftale, der har indgået aftale med Anyday om delbetaling gennem Produktet
Det Forfaldne Beløb
Summen af forfaldne Månedlige Afdrag og eventuelle tilskrevne omkostninger
Det Udnyttede Beløb
Den del af Kreditrammen som Brugeren har udnyttet med fradrag af de foretagne afdrag og øvrige indbetalinger
Første Afdrag
Den første betaling efter et nyt køb med Produktet som betalingsmåde
Kreditramme
Det beløb, der stilles til rådighed efter Anyday Aftalen eksklusive eventuelt tilskrevne omkostninger
Månedligt Afdrag
Den del af Det Udnyttede Beløb, som Brugeren skal betale månedligt
Produktet
Den delbetalingsløsning, der stilles til rådighed af Anyday
Samlet Saldo
Summen af de foretagne køb på kredit samt eventuelle tilskrevne omkostninger med fradrag af indbetalte afdrag og øvrige indbetalinger
Shop
Enhver af Anydays partneres webshops, hvorigennem der tilbydes betaling via Produktet

2. Formål

2.1
Nærværende Betingelser finder anvendelse i forholdet mellem Brugeren og Anyday for køb på kredit via Produktet. De til enhver tid gældende betingelser fremgår af www.anyday.io.

3. Brug af Produktet

3.1
Ved valg af Produktet som betalingsmåde i Shoppen, kan Brugeren anvende Produktet til at betale for den pågældende ordre. Anyday betaler købesummen til Shoppen på vegne af Brugeren.
3.2
Første gang Brugeren anvender Produktet, ledes Brugeren igennem oprettelsen, hvor Brugeren skal indtaste oplysninger til brug for kreditvurdering, entydig identifikation og betaling. Brugeren indtaster sine betalingskortoplysninger, der gemmes til at initiere fremtidige betalinger.
3.3
Første gang Brugeren anvender Produktet, kan Brugeren udnytte den fulde Kreditramme til ét køb. Herefter, og indtil Brugeren har afviklet mindst ét automatisk afdrag til en værdi af minimum 250 kr., kan Brugeren alene anvende Produktet til køb, hvor Det Udnyttede Beløb ikke vil overstige 10.000 kr. i alt. Dette punkt gælder kun, hvis Aftalegrundlaget er kommet i stand efter 26.10.2021
3.4
Ved efterfølgende køb verificerer Brugeren sig og gennemgår og godkender herefter købet. Ved hvert køb fremgår den aktuelle betalingsplan tydeligt.

4. Kreditansøgning

4.1
Brugeren skal være myndig, have et gyldigt betalingskort, dansk CPR-nummer og være registreret i folkeregistret på en dansk adresse.
4.2
Anyday foretager kreditværdighedsvurdering af Brugeren. Anyday anvender tredjeparter til at bistå med denne proces, og Brugeren vil i den forbindelse blive bedt om at afgive informationer om sin økonomi m.m. Kreditværdighedsvurderingen resulterer i at Brugeren enten godkendes eller afvises. Udfaldet af kreditværdighedsvurderingen afgøres alene af Anyday.
4.3
Anyday kan til enhver tid foretage og/eller anmode Brugeren om at afgive oplysninger til en fornyet kreditværdighedsvurdering i forbindelse med et nyt køb. Resultatet af en sådan påvirker ikke allerede foretagne køb, men kan afskære eller ændre muligheden for Brugerens anvendelse af Produktet.
4.4
Hvis Brugeren anmoder om at anvende Produktet til et køb, der overstiger, hvad Anyday kan tilbyde Brugeren, kan Brugeren blive tilbudt en kreditaftale gennem en af Anydays finansieringspartnere. I sådant tilfælde optræder Anyday alene som kreditformidler, og kan derfor ikke holdes til ansvar for kreditaftalen og det efterfølgende aftaleforhold mellem Brugeren og sådan finansieringspartner.

5. Aftalerelation

5.1
Anyday er ikke ansvarlig for varen eller tjenesteydelsen, der betales for med Produktet. Reklamationer og henvendelser relateret til den købte vare eller tjenesteydelse skal rettes mod Shoppen.
5.2
Hvis ikke Brugeren betaler Månedligt Afdrag rettidigt, vil Brugeren være afskåret fra at anvende Produktet som betalingsmåde ved efterfølgende køb. Når Det Forfaldne Beløb er betalt, kan Brugeren igen anvende Produktet som betalingsmåde, medmindre Brugerens konto er overdraget til inkasso.
5.3
Kreditrammen stilles personligt til rådighed for Brugeren og må ikke anvendes af andre.

6. Betalingsvilkår

6.1
Brugeren afdrager hver måned det Månedlige Afdrag.
6.2
Ved hvert køb reserverer Anyday Første Afdrag af ordrebeløbet på Brugerens betalingskort. Første Afdrag trækkes endeligt ved Shoppens afsendelse af ordren, hvilket også er forfaldsdag for Første Afdrag. Efterfølgende betales Månedligt Afdrag med den sidste bankdag som forfaldsdag i hver af de ni følgende måneder. Det Udnyttede Beløb betales altid over ni måneder ud over betalingen af Første Afdrag. Anyday er berettiget til diskretionært at regulere løbetiden for nye køb.
6.3
Brugeren accepterer, at Anyday kan foretage en automatisk hævning på Brugerens betalingskort i henhold til Betingelser for automatisk kortbetaling.
6.4
Brugeren skal til enhver tid have et gyldigt og aktivt betalingskort tilknyttet. Visa, MasterCard og Visa/Dankort kan anvendes. Brugerens tilbagekaldelse af samtykke til, at Anyday må anvende betalingskortoplysninger til betaling i henhold til Anyday Aftalen, anses for værende misligholdelse af Anyday Aftalen, jf. punkt 11.
6.5
Brugeren kan selv foretage ekstra indbetalinger til dækning af indeværende måneds Månedlige Afdrag og de følgende måneders Månedlige Afdrag og/eller til dækning af eventuelt tilskrevne gebyrer. Sådanne ekstra betalinger sker via Brugerens side i My Anyday.
6.6
Indbetalinger vil blive anvendt til betaling i henhold til Anyday Aftalen i følgende prioriterede rækkefølge:

1. Eventuelle rykker- og inkassogebyrer
2. Forfaldne Månedlige Afdrag
3. Månedligt Afdrag for indeværende måned
4. Afkortning af løbetiden

7. Forsinket betaling

7.1
Hvis ikke Anyday kunne foretage automatisk trækning af Det Forfaldne Beløb på det tilmeldte betalingskort af årsager, der kan begrundes i Brugerens forhold, vil Anyday være berettiget til at opkræve renter og gebyrer og eventuelt overdrage fordringen til inkasso i henhold til den til enhver tid gældende rentelov. Anyday vil forsøge at kontakte Brugeren via e-mail og/eller telefon inden en rykkerproces initieres.
7.2
Hvis ikke Anyday kan gennemføre en betaling for Månedligt Afdrag via Brugerens betalingskort af årsager, der er begrundet i Brugerens forhold, har Anyday ret til at trække Det Forfaldne Beløb via NETS Betalingsservice. Sådan betaling vil være enkeltstående, og Brugeren er pligtig at muliggøre automatisk kortbetaling straks herefter.

8. Meddelelser

8.1
Meddelelser fremsendes til Brugeren via e-mail, SMS, brev eller push-beskeder via app.

9. Kontakt - og betalingsoplysninger

9.1
Det er Brugerens ansvar at dennes kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse, adresse og telefonnummer, altid er korrekte og opdaterede. Tilsvarende skal Brugeren sørge for at oplysningerne om Brugerens betalingskort altid er korrekte og ajourførte, ex. ved udløb, bankskift, spærring, bortkomst eller lignende. Et nyt betalingskort tilmeldes ikke automatisk. Ændringer kan ske i MyAnyday eller ved henvendelse til shopper@anyday.io. Kortoplysninger må af sikkerhedsgrunde aldrig sendes via e-mail.

10. Ændringer

10.1
Hvis ændringen er til fordel for Brugeren, kan Anyday foretage en sådan uden varsel. I modsat fald kan der fra Anydays side ske ændringer med 30 dages varsel, medmindre længere varsel er påkrævet efter lovgivningen. Anyday kan foretage ændringer i tilfælde af regulatoriske ændringer eller ændring af myndighedsforanstaltninger, for at imødegå betydelige ændringer i det almindelige renteniveau eller ved produktmæssige ændringer. Anyday kan foretage ændringer i Brugerens Kreditramme, såfremt Brugeren udviser manglende betalingsevne eller -vilje (modtagelse af rykker), eller såfremt en fornyet kreditværdighedsvurdering giver anledning hertil.
10.2
Ved Anydays varsling af nye vilkår, har Brugeren ret til at opsige Anyday Aftalen med virkning fra den dato, hvor ændringerne træder i kraft. Sådan opsigelse bevirker, at Samlet Saldo skal betales på den dag, hvor opsigelsen får virkning.
10.3
Ændringer vil blive meddelt og varslet som beskrevet under punkt 8.

11. Misligholdelse og misbrug

11.1
Ved Brugerens misligholdelse, kan Anyday vælge at ophæve Aftalegrundlaget og/eller afskære Brugeren fra at anvende Produktet yderligere. Ophævelse resulterer i, at Samlet Saldo forfalder til betaling straks.
11.2
Aftalegrundlaget anses for værende misligholdt i følgende tilfælde:

o Brugeren unddrager sig betaling eller forsøger herpå
o Brugeren har ikke overholdt sin pligt i medfør af punkt 9
o Brugeren er bagud med betaling af et beløb, som udgør 50 % eller mere af Samlet Saldo
o Brugeren har ikke betalt ét eller flere Månedlige Afdrag til tiden og derfor har fået tilskrevet ét eller flere rykkergebyrer
o Brugeren ikke længere opfylder Anydays interne krav for kreditvurdering eller ikke medvirker til opfyldelse af Anydays forpligtelser efter hvidvasklovgivningen
o Brugeren afgår ved døden
o Brugeren tager fast ophold uden for Danmark.
11.3
Hvis Brugeren har mistanke om at dennes konto misbruges af andre, skal dette straks meddeles til shopper@anyday.io. Ved Anydays registrering af misbrug eller mistanke herom, vil Brugerens konto blive lukket ned og forholdet skal politianmeldes.

12. Fortrydelse

12.1
Fortrydelse af købet af en vare eller tjenesteydelse, hvor Produktet er anvendt som betalingsmåde, følger de regler, som Shoppen har, og skal meddeles over for den givne Shop.
12.2
Aftalegrundlaget kan fortrydes uden begrundelse ved at meddele dette til Anyday pr. e-mail, telefon eller brev. Brugeren kan eventuelt anvende den standardfortrydelsesformular, der fremgår nederst i dette punkt.

Brugeren skal meddele Anyday fortrydelsen af Aftalegrundlaget inden for 14 dage efter den dag, hvor Anyday Aftalen blev indgået, hvilket anses for at være samtidig med det første køb, hvor Produktet anvendtes. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag eller grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan Brugeren vente til den førstkommende hverdag.

Snarest og senest 30 dage efter Brugeren har meddelt, at denne fortryder Aftalegrundlaget, skal Brugeren foretage betaling af Det Forfaldne Beløb til Anyday.

Standardfortrydelsesformular:
Til Anyday A/S, P.O. Pedersens Vej 2, 8200 Aarhus N, shopper@anyday.io:
o Vedr. køb med Anyday på webshop: _______________, den _____, ordrenummer _________:
o Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min aftale om levering af følgende tjenesteydelser: _______________
o Bestilt den ____, modtaget den ____
o Forbrugerens navn: _______________
o Forbrugerens adresse: ________________
o Forbrugerens underskrift (kun hvis formularens indhold meddeles på papir): _______________- Dato: ________________

13. Overdragelse

13.1
Anyday kan uden Brugerens samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser i Aftalegrundlaget til en tredjepart.

14. Behandling af personoplysninger

14.1
Brugerens personoplysninger behandles i overensstemmelse med vores persondatapolitik, der findes på anyday.io/gdpr/privacy-policy-shopper.

15. Lovvalg

15.1
Dansk ret finder anvendelse, medmindre andet følger af præceptive regler om forbrugerbeskyttelse i det land, hvor Brugeren har bopæl.
15.2
Forholdet mellem Brugeren og Anyday er ikke omfattet af en garantifond eller -ordning.

16. Klageadgang

16.1
Brugeren kan indsende klager over Aftalegrundlaget til shopper@anyday.io. Hvis der ikke i den forbindelse opnås enighed, kan Brugeren klage til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus, https://kpo.naevneneshus.dk
16.2
Brugeren kan også vælge at indgive klage til EU’s onlineportal. Klagen kan indgives på følgende link: http://ec.europa.eu/odr. Ved klagens indgivelse skal Anydays e-mailadresse angives shopper@anyday.io.

Betingelser for automatisk kortbetaling

1. Omfang

1.1
Nærværende betingelser for automatisk kortbetaling udgør en del af aftalen mellem Brugeren og Anyday.

2. Automatisk kortbetaling

2.1
De betalingskortoplysninger, som Brugeren har tilknyttet sin Anyday konto, gemmes og anvendes efterfølgende af Anyday til at foretage automatisk kortbetaling.
2.2
Første Afdrag og Månedligt Afdrag trækkes fra Brugerens tilknyttede betalingskort på de aftalte forfaldsdage. Såfremt det ikke er muligt for Anyday at trække Månedligt Afdrag på den aftalte forfaldsdag, vil Anyday initiere automatisk kortbetaling den 1. og 2. i den følgende måned.

3. Afvisning, indsigelse og tilbagekaldelse af samtykke

3.1
Hver måned sender Anyday en e-mail indeholdende indeværende måneds betalingsoversigt. Hvis Brugeren ønsker at afvise betalingen (fx fordi Brugeren mener at beløbet er fejlagtigt), skal dette senest dagen inden den aftalte forfaldsdag meddeles til Anyday på shopper@anyday.io. Afvisning af betaling betragtes som misligholdelse, jf. Betingelsernes punkt 11, medmindre Brugeren har sørget for rettidig betaling på anden vis.
3.2
Indsigelser mod allerede gennemførte betalinger kan rettes til shopper@anyday.io eller ved at Brugeren henvender sig til sin egen bank/betalingskortudsteder.
3.3
Brugeren har ret til at tilbagekalde sit samtykke til Anydays fortsatte anvendelse af Brugerens betalingskortoplysninger til automatisk kortbetaling. Tilbagekaldelse sker ved henvendelse til shopper@anyday.io. Tilbagekaldelse af samtykke betragtes som misligholdelse, jf. Betingelsernes punkt 11, medmindre Brugeren har sørget for rettidig betaling på anden vis.

4. Sikkerhed

4.1
Brugerens betalingskortoplysninger registreres og opbevares sikkert og betryggende hos tredjemand, godkendt efter internationale sikkerhedsstandarder. Anyday har alene adgang til de første 6 og sidste 4 cifre af kortnummeret, idet disse anvendes til at identificere hvilket kort, som er tilmeldt Brugerens Anyday-konto. Anyday opbevarer betalingskortets udløbsdato med henblik på at kunne supportere Brugeren og sende en e-mail til denne inden betalingskortet udløber.