Betingelser for webshops

Generelle betingelser for delbetalingsløsning via Anyday

Disse betingelser er gældende for alle virksomheder, der tilbyder delbetaling gennem Anyday.

1. Definitioner
Anyday, vi, os, vores
Anyday A/S, CVR-nr. 41140216, Mariane Thomsens Gade 4B, 4., 8000 Aarhus C
Betingelser
De betingelser, der er angivet i dette dokument
Hovedaftale
Den aftale, hvoraf priser og afvigelser fra Betingelserne fremgår
Kunden
Virksomhedens slutkunde – forbrugeren
Produktet
Delbetalingsløsningen, der leveres af Anyday
Virksomheden
Den fysiske eller juridiske part i denne aftale, der har indgået aftalemed Anyday om at tilbyde Produktet
2. Formål
2.1
Nærværende Betingelser finder anvendelse i forholdet mellem Virksomheden og Anyday for Produktet.Produktet er en delbetalingsløsning, hvorigennem Kunden tilbydes at dele sin betaling op efter nærmere aftale med Anyday. Der henvises til de generelle betingelser for Produktet for brugere, som findes på www.anyday.dk
3. Brug af Produktet
3.1
I Virksomhedens webshop vælger Kunden Produktet som betalingsmåde, hvorefter Kunden ledes gennem Anydays checkout flow for at oprette sig som bruger hos Anyday. Kunden godkendes eller afvises direkte i checkout flowet. I tilfælde af afvisning, dirigeres Kunden tilbage til valg af betalingsmåde, således at Kunden kan afslutte sin ordre med betaling på anden måde. Enhver transaktion er betinget af Anydays godkendelse af transaktionen i sin helhed.
3.2
I forbindelse med afsendelse af varen, skal Virksomheden aktivere betaling for ordren. Når Anydays accept af aktiveringen af betalingen fremgår af Virksomhedens betalingsmanager, er fordringen overgået til Anydays eje.
3.3
Den pågældende transaktion er reserveret til Virksomheden i 7 dage. Herefter frigives ordrebeløbet til Kundens konto ved Anyday, og Virksomheden kan ikke længere aktivere betaling for ordren, og skal kontakte Anydays support.
4. Anydays ydelse
4.1
Anyday stiller Produktet til rådighed for Virksomheden. Anyday forestår i rimeligt omfang implementering af Produktet i Virksomhedens shopsystem og/eller betalingsmanager.
4.2
Anyday afkøber den relevante fordring på Kunden af Virksomheden. Risikoen overgår til Anyday ved aktivering af betaling, hvorefter Anyday påtager sig den fulde kreditrisiko.
4.3
Anyday foretager hver torsdag udbetalinger svarende til beløbssummen af de transaktioner, der i ugen forinden (mandag til søndag) er blevet aktiveret af Virksomheden, med fradrag af eventuelle refunderinger samt omkostninger og gebyrer, der udspringer af Hovedaftalen og eventuelle tilgodehavender.
4.4
Anyday forestår enhver supportering af Kunden for så vidt angår betaling af ordren.
5. Virksomhedens ydelse
5.1
Virksomheden er pligtig at fremsende sin Kunde en faktura, der opfylder dansk lovgivnings krav hertil ligesom Virksomheden er forpligtet til at sikre, at varerne i den pågældende ordre er legitime at sælge. Det er i øvrigt et krav, at Virksomheden ikke sælger en fordring såfremt varekøbet, der ligger til grund for denne angår produkter eller services, der er i strid med Visa og MasterCards retningslinjer eller er udbetaling af kontanter, rejsevaluta eller salg via forudbetaling.
5.2
Såfremt en Kunde foretager betaling direkte til Virksomheden, er Virksomheden forpligtet til straks at underrette Anyday herom og samtidig overføre det betalte beløb til Anyday. Ikke-opfyldelse af denne pligt kan medføre tilskrivning af rykkergebyrer til Kunden, og vil berettige Anyday til at opkræve disse hos Virksomheden.
5.3
Virksomheden er ikke berettiget til at opkræve flere omkostninger eller gebyrer ved Kunden, hverken i forbindelse med transaktionen eller efterfølgende, end Virksomheden opkræver for betaling med andre betalingsmåder.
5.4
Virksomheden forestår enhver supportering af Kunden for så vidt angår alle andre henvendelser end betaling af ordren.
5.5
Ved oprettelse og implementering af Produktet installeres på produkt-, liste-, kurv- og checkoutsider en pris-widget, hvorfra Kunden vil kunne læse al relevant information om Produktet. Virksomheden er forpligtet til som minimum at have denne widget installeret på kurvsiden. Pris-widget’en afsætter cookies i brugerens terminaludstyr, og Virksomheden skal i medfør af lovgivningen oplyse brugere af websiden herom og eventuelt indsamle brugerens samtykke inden cookies afsættes.
5.6
Anyday er underlagt hvidvasklovgivningen, hvorfor der ikke vil blive foretaget udbetalinger til Virksomheden før denne har fremskaffet og indsendt den af Anyday påkrævede dokumentation til opfyldelse af denne lovgivning.
5.7
Ønsker Virksomheden at markedsføre Produktet over for sine Kunder, er Virksomheden i det interne forhold mellem Anyday og Virksomheden ansvarlig for overholdelsen af gældende dansk lovgivning, og Virksomheden er pligtig at skadesløsholde Anyday i enhver henseende, herunder sagsomkostninger, omkostninger til advokat, annoncer og lignende. Foranstående gælder ikke, hvis markedsføringsmaterialer udarbejdet af Anyday og uden ændringer anvendes af Virksomheden.
5.8
Virksomheden forpligtes til at bistå Anyday med tilvejebringelse af oplysninger og data i tilfælde, hvor en Kunde ikke kan eller vil vedkende sig en overdraget fordring. Dette gælder særligt i tilfælde, hvor Anyday modtager en chargeback-anmodning fra Kundens bank gennem Anydays indløser.
5.9
Virksomheden skal kunne dokumentere levering af den pågældende ordre, som Virksomheden har aktiveret betaling for. Dokumentation herfor skal fremsendes senest fem dage efter Anydays anmodning herom, idet Anyday i modsat fald vil være berettiget til regres over for Virksomheden, således at beløbet refunderes til Kundens Anyday konto, og Virksomheden vil herefter være pligtig at betale det tilsvarende beløb til Anyday.
5.10
Såfremt Kunden returnerer ordren helt eller delvist til Virksomheden, må Virksomheden kun foretage tilbagebetaling ved at refundere ordren helt eller delvist i sit shopsystem eller betalingsmanager. Såfremt Anyday har betalt Virksomheden for den pågældende ordre, vil refunderingen blive modregnet i næste afregning, jf. punkt 4.3. Det samme gør sig gældende i reklamationssager, ved en Kundes indsigelser mod Virksomheden og i tilfælde, hvor en Kunde til Anyday kan dokumentere indsigelser og/eller at have udnyttet sin fortrydelsesret rettidigt uden at Virksomheden har efterkommet dette inden for rimelig tid. Virksomheden indestår således for at skadesløsholde Anyday samt Anydays eventuelle finansieringspartnere i anledning af mangler ved de solgte varer og tjenesteydelser.
6. Betaling og betalingsbetingelser
6.1
Virksomheden betaler de omkostninger, der er fastlagt i Hovedaftalen.
6.2
Oprettelsesgebyr faktureres af Anyday, og skal betales af Virksomheden inden 8 dage.
6.3
Transaktionsgebyr modregnes, jf. punkt 4.3. Ethvert andet gebyr, omkostning eller tilgodehavende, modregnes på samme måde. Er modregning ikke muligt, faktureres beløbet af Anyday og betales af Virksomheden inden 8 dage. Det udspecificeres, at transaktionsgebyrer ikke tilbagebetales til Virksomheden i tilfælde af refundering af en given ordre uanset årsagen hertil.
7. Ikrafttræden, opsigelse og misligholdelse
7.1
Ikrafttrædelsesdatoen fremgår af Hovedaftalen. I perioden, der ligger mellem datoen forunderskrift og ikrafttrædelse, finder disse Betingelsers punkt 6-13 anvendelse.
7.2
Begge parter kan skriftligt opsige Hovedaftalen og disse Betingelser med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Såfremt Hovedaftalen opsiges, anses Betingelserne for opsagt samme dato og omvendt. Opsigelse skal fremsendes til help@anyday.io for at blive anset som gyldig opsigelse i henhold til denne bestemmelse.
7.3
Ved udløbet af opsigelsesvarslet færdighåndteres de allerede godkendte transaktioner, men Produktet kan efter denne dato ikke anvendes til nye ordrer.
7.4
Fjernelse af pris-widget, jf. punkt 5.5, 2. pkt. anses som værende væsentlig misligholdelse, og medfører, at Anyday kan opsige Hovedaftalen og Betingelserne med 1 dags varsel.
7.5
Såfremt Virksomheden i gentagne tilfælde ikke kan levere dokumentation som beskrevet i punkt 5.9, anses dette som værende væsentlig misligholdelse, og medfører, at Anyday kan opsige Hovedaftalen og Betingelserne med 1 dags varsel.
7.6
Det forhold, at Anyday ikke inden for rimelig tid bringer sine misligholdelsesbeføjelser i anvendelse, udgør ikke passivitet, og retten til at udøve sine misligholdelsesbeføjelser kan ikke fortabes eller frasiges.
8. Tavshedspligt
8.1
Begge parter har tavshedspligt for så vidt angår informationer og data,som den anden part med rimelig grund kan forlange unddraget fra offentlighedens kendskab.
8.2
Begge parter er forpligtet til at behandle alle oplysninger om Kunden fortroligt.
8.3
Ingen af parterne er berettiget til at give oplysninger til tredjemand om Hovedaftalen og dens indhold. Anyday er dog berettiget til at videregive oplysninger om Hovedaftalen til et med Anyday koncernforbundet selskab, eller et selskab, hvor der er sammenfald i ejerkredsen med 50 % eller mere eller i forbindelse med helt eller delvist frasalg af aktiver uden Virksomhedens accept. Ligeledes er Anyday berettiget til at videregive relevante oplysninger til samarbejdspartnere, der er nødvendige for, at Anydays forpligtelser i henhold til Hovedaftalen og Betingelserne kan opfyldes.
9. Immaterielle rettigheder
9.1
De immaterielle rettigheder til ethvert program/software og system, der anvendes for at kunne levere Produktet og som er udviklet af Anyday, tilkommer Anyday.
9.2
Begge parter er berettiget til loyalt at anvende den anden parts navn og logo i sin markedsføring, herunder på sin webside og sociale medier.
10. Overdragelse
10.1
Hovedaftalen og Betingelserne er uoverdragelige både delvist og i sin helhed. Anyday kan dog overdrage sine rettigheder og forpligtelser til et med Anyday koncernforbundet selskab, eller et selskab, hvor der er sammenfald i ejerkredsen med 50 % eller mere eller i forbindelse med helt eller delvist frasalg af aktiver uden Virksomhedens accept.
11. Force Majeure
11.1
Foruden betalingsforpligtelser, anses ingen af parterne for at være i misligholdelse for forsinkelse, fejl og mangler eller anden ikke-opfyldelse af sine forpligtelser ifølge Hovedaftalen og/eller Betingelserne, hvis sådan forsinkelse, fejl, mangel eller anden ikke-opfyldelse skyldes forhold, der er en konsekvens af Force Majeure tilstande. Under tilfælde af forsinkelse grundet Force Majeure forlænges leveringstiden tilsvarende. Den part, der påberåber sig en ret efter denne bestemmelse, skal uden ugrundet ophold informere den anden part omkring naturen og udstrækningen afsådan Force Majeure tilstand og i videst muligt omfang sørge for at genoptage honoreringen af sine forpligtelser under Hovedaftalen og Betingelserne snarest muligt.
12. Erstatningsansvar
12.1
Driftstab, avancetab eller andre indirekte tab, følgeskader eller fejl, der måtte opstå i forbindelse med implementeringen eller supporteringen af Produktet er Anyday ikke ansvarlig for. Det præciseres, at Anyday ikke er ansvarlig for tab af omsætning, der skyldes systemnedbrud og -fejl.
12.2
Et eventuelt erstatningskrav kan alene udgøre det beløb, Virksomheden har betalt for anvendelse af Produktet eller ethvert andet Anyday produkt de seneste 12 måneder op til den erstatningspådragende hændelse indtraf.
12.3
Ved Anydays anvendelse af underleverandører, kan underleverandørens uagtsomhed eller anden misligholdelse ikke føre til et ansvar for Anyday, såfremt Anyday har opfyldt sin forpligtelse til at instruere denne underleverandør behørigt. I et sådant tilfælde kan krav alene rettes mod underleverandøren.
13. Ændringer
13.1
Anyday kan ændre priser, gebyrer eller vilkår med 30 dages varsel. I denne periode kan Virksomheden opsige Hovedaftalen og Betingelserne med 5 dages varsel til udløbet af 30 dages varslet
14. Lovvalg og værneting
14.1
Hovedaftalen og Betingelserne er undergivet dansk ret. Eventuelle tvister afgøres ved Retten i Aarhus. Anyday kan vælge at anlægge sag mod Virksomheden ved Virksomhedens hjemting.